Menu

Salmon Sashimi

GF

Grilled Salmon Sashimi

Grilled Salmon Sashimi Mexican Style

Tuna Sashimi

GF

Spicy Tuna Sashimi

Yellowtail Sashimi

GF

Yellowtail Sashimi Mexican Style

Scallops Sashimi

GF

Salmon Belly Sashimi

GF

Scampi Sashimi

GF

Oyster Sashimi with Ponzu

Salmon Carpaccio Sashimi

Snapper Carpaccio Sashimi